REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ www.progamed.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Witryna www.progamed.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Witrynę www.progamed.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Witryny www.progamed.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23

   września 2016 r.,

  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy

   prawa polskiego.

2. DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE


 1. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 2. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. USŁUGA – dostępna w Witrynie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Witryny.

 5. WITRYNA – Witryna internetowa Usługodawcy działający pod adresem

  www.progamed.pl.

 6. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – 


  Progamed Sp. z o. o. 

  ul. Działowskiego 1

  30-399, Kraków

  NIP 6762466355
 
  REGON: 122894997

  KRS: 0000468672

 7. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Witryny.

 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ORAZ ICH ZAMAWIANIA


 1. Witryna www.progamed.pl prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Usługi dostępne w Witrynie nie posiadają ustalonego terminu wykonania. Klient rezerwuje termin po złożeniu zamówienia osobiście w placówce Sprzedającego przy ul. Petrażyckiego 99, 30-399, Kraków lub przez infolinię pod nr 12 446 78 87.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Witryny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi na warunkach podanych w jej opisie.

 4. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Witryny podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki.

 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową– 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Witrynie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z §3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania

  Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

  1. potwierdzeniewszystkichistotnychelementówZamówienia,
  2. formularzodstąpieniaodumowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od

  umowy.

 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4

  niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a

  Sprzedawcą.

 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie

  dołączany do Usługi.
 


5. SPOSOBY PŁATNOŚCI


 1. Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności TPay.

 2. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej, szybkiego przelewu z wybranych polskich banków, Apple Pay oraz Google Pay.

 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie do dnia poprzedzającego umówiony termin wykonania Usługi.

 4. Usługa zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.

6. REKLAMACJA USŁUGI


1. Reklamacja z tytułu rękojmi.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego

  Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady prawne, są określone

  w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

 2. zawiadomienia o wadach dotyczących Usługi oraz zgłoszenie odpowiedniego

  żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinet@progamed.pl lub pisemnie na adres: ul. Działowskiego 1, 30-399, Kraków,

 3. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

 5. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić środki w wysokości wartości reklamowanej Usługi,

 6. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 1. Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie poprzedzającym umówiony termin wykonania usługi.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.

 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Usługi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od

  Umowy Sprzedaży.

 4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak

  i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

8. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Witryny korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Usługi.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Witrynie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Witryny treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Witryny i prezentowanych w nim materiałów.

9. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Witrynie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer(luburządzeniemobilne)zdostępemdoInternetu,
  2. dostępdopocztyelektronicznej,
  3. przeglądarkainternetowa,
  4. włączeniewprzeglądarceinternetowejCookiesorazJavascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Witryny w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Witryny Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinet@progamed.pl

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Umowy zawierane poprzez Witryna zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają

  właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Witryną, a Konsumentami będą

  rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 2. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http:// www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2023.